บุญจะนำพา ให้เราไปเจอคนที่ศีลเสมอกัน

ไม่มีคู่บุญ ก็ขอให้ทำบุญคู่ตัว คู่อาจไม่มาในเร็ว แต่หากมี คู่อ ยู่ ไม่ว่าอยู่ขอบฟ้า เดี๋ย วก็เดินทางม าเจ อกัน จงอดทนรอ อย่าคว้าคนอื่น มาแก้เหงา

เพราะมันบาป และมีแต่ทุกข์กับทุกข์ เคยได้ยินไหม คู่ชั่วคราว มักมาแล้วก็จากไป อยู่ไม่ถาวรคงทน หร อก ถึงเวลาไม่เขา ก็เรานั้นแหละ ต้องจา ก เมื่อต้ องโบกมือลา

ทั้งที่ใจยังรัก แม้คาดหวังว่า จะฝากชีวิตไว้ กับเขาจนลาจาก

เมื่อคำตอบของชีวิต ไม่ได้เป็นอย่าง ที่คิดเอาไว้ เราแ ล ะเขา เดินมาไกล ได้เพียงเท่านี้ เราก็ ต้อง วางแผนใหม่ ตั้งหลักใหม่

แต่แผ นการมี แฟนทันที เพื่อ หา คน คลายเหงา คลายทุกข์  นั้นไม่ใช่ ทา งออ กที่ดี

 

นั่นเป็นการ สร้างทุกข์และบาป ให้ตั วเ องเพิ่ม หากเวลานี้ ใจยังเจ็บ ก็ปล่ อย มันให้เจ็บ ให้รู้สึกว่า เจ็บมันเป็นอย่า งนี้เอง รู้เท่ าทันมัน

อย่าพึ่งเอา ชนะมัน  หา กยังรู้ สึกอยู่ เพร าะมั นไม่ช่วย ให้ลืมได้เร็ว แต่กับ เพิ่ม ความเจ็บซ้ำๆ ให้กับตัวเอง

การปล่อยตัวเอง ปล่อยใจใ ห้เป็น อิสระ คือหนทางนำเรา ไปสู่การหลุดพ้น ใจที่วา ง คือใจที่นิ่ง  ไม่รู้สึกเจ็บปวดอีก เป็นช่วงจังหวะที่ ดี ที่เราจะรู้ สึก มีพลังน้อยๆ

ยิ่งได้หันหน้า เข้าหาธรรม ยิ่งจะเพิ่มความ ร่มเย็ น สุข สงบใจ ให้กับตัวเ อง

หมั่น สะสั่ มบุญ เข้า ไว้ เมื่อไหร่ที่เรา มีบุญมากบุญจะเป็นตัวนำ ท างให้ ไปเจอ คนที่มีบุญ และศีลเ สมอกัน จะเห็นว่า

คนที่มีศีลสมบูรณ์ ไม่พร่องมักจ ะใช้ชีวิต อยู่กั บคนที่ศีลขาดไม่ได้หรอก เพราะคุยกัน ไม่รู้เรื่ อง อยู่กันก็ไม่ ได้นาน

Author: loveyim