5 ร า ศีດวงดี มี เ ก ณ ฑ์ ได้ทรัพย์ก้ อ นใหญ่

ดวงคนเราเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน การดู ด ว งก็เป็นศาสตร์ที่ทุกคนยอมรับและมีคนสนใจดูอย่า งแพร่หลาย  นับมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ววันนี้ทีมงานจะพาเพื่อนๆไปพบกับ 5 ราศี

ดวงกำลังเปิด บุญวาสนาเก่าเปิดทางโชคลาภการเงินให้ ไหล มาเทมา มีกินมีใช้ หาเวลาไปทำบุญ บริจาคค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าซ่อมบำรุงวัด การเงินจะมั่นคงมากยิ่งขึ้น จะมีราศีใดบ้างนั้นเราไปดูกันเลยจ้า

1.ราศีเมถุน ราศีมิถุนหลักคือการ งานหรืออา ชีพ ที่ทำอยู่มั่นคง ดีอยู่แล้ว

มีแนวโน้มที่จะซื้อบ้านตามที่โค รง การไว้ได้อีกด้วยโชคลาภ หรือลาภลอยจะมีพอสมควร

2.ราศี พฤษภ

ราศีพฤษภ ร ายรับมาจา กสายงานที่ทำอยู่ จ ะมี โอกาสเพิ่มจาก ค่านายหน้า

การใช้จ่ายหลักๆเพื่อการศีก ษาจองคน ใ นครอบครัว และการผ่อนรถยนต์ มีลาภจากการเสี่ยงโชค

3.ราศีกันย์ราศีกันย์

ราศีกันย์มีความแน่ชัดในความมั่นคงของก ารเ งินแต่ก็ยังคิดสร้างรายได้เสริม ส่วนใน ด้าน โชคลาภ-อาจมีโอกาสได้ลาภล อยจา กเงินที่เก็บสะสมเอาไว้

ค่าใช้จ่ ายหลักๆ ส่วนมากจะมาจากครอบค รัวการ ศึกษาของบุตร หรือผ่อนบ้าน

4.ราศีมีน ราศีมีน มีความมั่ นคงรวม ทั้งมีรายได้เสริม ทำให้มีรายได้เ พิ่มขึ้นพอสมค วร การใช้จ่ายหลัก ๆ

มาจากการผ่อนบ้า นที่อยู่ อาศัยเป็นหลัก โชคล าภ-ลาภลอยนั้น มีเกณ ฑ์เข้ามาจา กการเสี่ยงโชค

5.ราศีกรกฎ มีความมั่นคงโดยหลัก ๆ  มาจากการงา นที่ทำอยู่รวมทั้งมีโอ กาสหารายได้เพิ่ มจากการ ขายของ การใช้จ่ายหลัก ๆ

มาจากครอบครัวและมีเกณฑ์พาครอบครั วเดินทา งต่าง ประเทศ  ด้านโชคลาภ ลาภลอย นั้นอ าจมีโ ชคใ หญ่เข้ามา

Author: loveyim